جلوی عرضه اولیه را بگیرید !
درحال حاضر حجم زیادى نقدینگى در خارج از بازار منتظر عملکرد شما و صندوق حمایت از بازار است و تا بازار عمق نداشته و قابل اعتماد نباشد، وارد بازار نخواهند شد.
/ 0 نظر / 32 بازدید